2018-04-23

W najnowszym Rankingu Kancelarii Prawniczych, organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita", otrzymaliśmy cztery rekomendacje.  Kancelaria została wyróżniona w kategorii Prawo farmaceutyczne, a indywidualną rekomendację w tej dziedzinie otrzymała adwokat Katarzyna Czyzewska. Adwokat Krzysztof Czyzewski został uznany za jednego z wiodących prawników zajmujących się prawem mediów. Znaleźliśmy się również na liście wyróżnionych za najlepsza stronę www. www.kclegal.eu 

 

2018-04-19
W dniu 18 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697), a wraz z nią także rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745).
 
Podstawowymi korzyściami wynikającymi z powyższej ustawy, według resortu zdrowia, mają być:
 
ograniczona liczba wizyt u lekarzy, a co za tym idzie krótszy czas oczekiwania na wizyty 
 
badania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
 
W związku z wejściem w życie nowych regulacji Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat dotyczący stosowania ww. rozporządzenia, w którym podkreślono, że do dnia 31 grudnia 2018 r. apteki gromadzą i przekazują informacje do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na dotychczasowych zasadach. Ponadto, w § 18 rozporządzenia zawarte zostały przejściowe przepisy dotyczące procedury postępowania z receptami w postaci papierowej wystawionymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Stanowią one, że recepty takie do dnia 16 października 2018 r. mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach. Zmiana nastąpi od dnia 17 października 2018 r., bowiem od tego dnia „otaksowanie recept w postaci papierowej realizowanych przez aptekę podłączoną do Platformy P1 będzie następowało przez wystawienie Dokumentu Realizacji Recepty, a w braku ww. podłączenia również na zasadach dotychczasowych”. 
 
Ministerstwo Zdrowia informuje również, że na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia otaksowanie recepty polegać będzie na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty dla każdej pozycji na recepcie. 
Docelowo e-recepty mają zastąpić tradycyjne, wystawiane w formie papierowej od 2020 roku. 
 
Komunikat Ministerstwa Zdrowia dostępny jest pod adresem:
2018-04-18

W tegorocznej edycji prestiżowego rankingu Legal 500 EMEA otrzymaliśmy cztery rekomendacje w kluczowych dla nas dziedzinach - Intellectual Property oraz TMT. Uzyskaliśmy rekomendacje zarówno dla kancelarii, jak i po dwie indywidualne dla wspólników - Katarzyny Czyżewskiej oraz Krzysztofa Czyżewskiego.

 

https://lnkd.in/dw9_c-V

2018-04-16

Z radością pragniemy poinformować, że ponownie zostaliśmy uznani za jedną z najlepszych kancelarii w Polsce zajmujących się prawem mediów (Tier 1). Autorzy tegorocznego rankingu Media Law International docenili szeroki zakres usług oferowanych przez naszych specjalistów, doradzających klientom z branży wydawniczej, filmowej, rozrywkowej i reklamowej.

 

http://medialawinternational.com/czyzewscy.html

2018-04-05
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 30 marca 2018 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku rozpoczęciem stosowania unijnego rozporządzenia 2016/679 („RODO”). Projekt ten jest - obok nowej ustawy o ochronie danych osobowych (o czym informowaliśmy 14 marca 2018 r.) - drugim polskim aktem prawnym, który „towarzyszy” rozpoczęciu stosowania RODO z dniem 25 maja 2018 r. Projekt ustawy wprowadzającej zmienia kilkadziesiąt ustaw o charakterze sektorowym.

W zakresie sektora ochrony zdrowia zmiany dotyczą m.in.:
 
 • ​ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
   
 • ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 
   
 • ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Projekt przewiduje także zmiany w m.in. następujących aktach prawnych:
 
 • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów; 
   
 • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   
 • ustawa o kinematografii.
Ponadto projekt zakłada także znaczące zmiany w Kodeksie pracy w zakresie m.in. przetwarzania danych pracowników, w tym na etapie rekrutacji, przetwarzania danych biometrycznych oraz prowadzenia monitoringu wizyjnego.
Projekt ustawy jest obecnie na etapie prac rządowych i ma być przedmiotem obrad Komitetu do Spraw Europejskich w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z projektem ustawa (tj. zmiany w przepisach sektorowych) mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Projekt ustawy dostępny jest pod następującym adresem:
2018-03-28
W dniu 27 marca 2018 r. na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych został opublikowany projekt wykazu procesów przetwarzania danych osobowych, dla których obowiązkowe będzie przeprowadzenie oceny ryzyka.
 
Zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 ws. danych osobowych („RODO”) w przypadku niektórych procesów przetwarzania danych osobowych przedsiębiorcy obligatoryjnie muszą przeprowadzić tzw. kwalifikowaną ocenę ryzyka, czyli ocenę skutków dla ochrony danych (data protection impact assessment – DPIA). Przedsiębiorca musi samodzielnie ocenić, czy dany proces (np. rekrutacja, działania marketingowe, organizacja konkursu itp.) podlega wymogowi przeprowadzenia oceny DPIA. Zgodnie z RODO krajowy organ nadzorczy może pomóc administratorom danych w wykonaniu tego obowiązku poprzez przyjęcie wykazu procesów, dla których zawsze konieczne jest przeprowadzenie takiej oceny. 
 
Proponowany przez GIODO wykaz obejmuje m.in. następujące procesy przetwarzania danych:
 
dane dotyczące zdrowia pacjentów/klientów;
 
przetwarzanie dokumentacji medycznej, w tym wyników badań, dokumentacji pracowniczej, dokumentacji nauczania;
 
systemy monitorowania czasu pracy oraz przepływu informacji w wykorzystywanych przez pracowników narzędziach;
 
systemy profilowania klientów pod kątem zidentyfikowania preferencji zakupowych;
 
systemy służące do zgłaszania nieprawidłowości (związanych np. z korupcją, mobbingiem) – w szczególności, gdy przetwarzane są w nim dane pracowników;
 
systemy stosowane do analizy i przekazywania danych dostawcom usługi przy użyciu aplikacji mobilnych z urządzeń zintegrowanych z ubiorem, przenośnych (np. smartwatch, inteligentne opaski itd.).
 
Wykaz procesów jest obecnie na etapie konsultacji społecznych, które będą trwać do 30 kwietnia 2018 r.
 
Wykaz procesów dostępny jest pod następującym adresem:
2018-03-14
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana aktualna wersja nowej ustawy o ochronie danych osobowych (wersja z dnia 3 marca 2018 r.). Obecna wersja projektu zawiera szereg istotnych zmian względem ostatniej wersji projektu z dnia 8 lutego 2018 r. W szczególności aktualna wersja projektu:
 
 • przewiduje zwolnienie mikroprzedsiębiorców z niektórych obowiązków określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) – przy czym w poprzedniej wersji projektu proponowano objęcie tym zwolnieniem także małych i średnich przedsiębiorców;
   
 • rezygnuje z proponowanego uprzednio obniżenia wieku, w którym małoletni mogą wyrażać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w poprzedniej wersji projektu proponowano ustalenie progu wieku na 13 lat; obecna wersja projektu zakłada przyjęcie standardu określonego w RODO, tj. progu 16 lat;
   
 • utrzymuje niższe kary pieniężne za naruszenie RODO dla podmiotów publicznych – tj. kary w wysokości 100.000 zł, przy czym dla państwowych i samorządowych instytucji kultury maksymalna wysokość kary zgodnie z projektem to 10.000 zł;
   
 • doprecyzowuje zasady przeprowadzania kontroli przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („Prezes UODO”oraz udziału Policji w kontrolach – zgodnie z projektem m.in. kontrole nie będą prowadzone na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej;
   
 • rezygnuje z propozycji utworzenia Funduszu Ochrony Danych Osobowych finansowanego z części kar pieniężnych za naruszenia RODO – zgodnie z projektem środki z tytułu kar mają w całości stanowić dochód budżetu państwa.
Projekt przewiduje także wydanie przez Prezesa UODO pierwszego komunikatu ws. rodzajów operacji, dla których obowiązkowe będzie  przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych (data protection impact assessment) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
 
Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą Rządowego Centrum Legislacji w dniach 7-9 marca 2018 r. Zgodnie z publicznymi zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji w najbliższym czasie projekt – po jego przyjęciu przez Radę Ministrów – ma zostać skierowany do Sejmu.
 
Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie w dniu 25 maja 2018 r.
 
Projekt dostępny jest pod następującym adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302950/12457689/dokument332518.docx
2018-03-08

Z wielką dumą pragniemy poinformować, że Kancelaria Czyżewscy ponownie została wyróżniona w prestiżowym rankingu Chambers & Partners Europe, znajdując się w ścisłym gronie najlepszych kancelarii prawnych w Polsce!

Uzyskaliśmy 6 rekomendacji w trzech kluczowych dla nas dziedzinach: 
Life Sciences, Intellectual Property oraz TMT (Telecommunications Media Technology).

Life Sciences: 
https://lnkd.in/eAbhrnW
Intellectual Property:
https://lnkd.in/exUsxd9
TMT:
https://lnkd.in/eWRbFs6

<1/30>