2018-06-29

W dniu 14 czerwca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1039). W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny („GIF”) wydał dwa komunikaty.

Pierwszy dotyczy zgłaszania zamiaru wywozu lub zbycia poza terytorium RP. W komunikacie GIF zaznaczył, że od dnia 14 czerwca 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy dokonujący lub mający zamiar dokonania wywozu poza terytorium RP lub sprzedaży podmiotowi zagranicznemu deficytowych produktów (wskazanych na tzw. liście antywywozowej), mają obowiązek dokonać zgłoszenia takiego zamiaru do GIF. Formularz zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej GIF, wydrukować oraz dostarczyć bezpośrednio do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W kolejnym komunikacie GIF oznajmił, że przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie hurtowego obrotu produktami leczniczymi oraz zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego, są zobowiązani przekazać Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu pełną i aktualną listę środków transportu wykorzystywanych w zakresie działalności objętej zezwoleniem do dnia 14 lipca 2018 r.

https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1171,Komunikat-GIF-w-sprawie-zglaszania-zamiaru-wywozu-lub-zbycia-poza-terytorium-RP.html

https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1170,Komunikat-GIF-w-sprawie-zglaszania-list-srodkow-transportu.html

2018-06-11

W dniu 5 czerwca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-210/16, w którym odpowiedział na pytanie prejudycjalne z zakresu wykładni Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.
Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki prowadzącej działalność w dziedzinie edukacji za pośrednictwem swojego fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook. Spółka korzystała jednocześnie z danych statystycznych gromadzonych przy użyciu tzw. plików cookies, udostępnianych jej nieodpłatnie przez Facebook. Pliki te są instalowane na urządzeniach użytkowników fanpage’a w momencie odwiedzenia strony i umożliwiają Facebookowi gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. 

Na podstawie ww. dyrektywy niemiecki organ nadzorczy nakazał spółce dezaktywację fanpage’a z powodu nieinformowania swoich użytkowników o gromadzeniu ich danych przez Facebook. W wyniku skargi spółki, niemiecki Federalny Sąd Administracyjny zadał Trybunałowi pytania prejudycjalne dotyczące interpretacji przepisów ww. Dyrektywy. 
W uzasadnieniu wyroku Trybunał zaznaczył, co prawda, że poprzez sam fakt korzystania z portalu społecznościowego, takiego jak Facebook, jego użytkownik (tutaj niemiecka spółka) nie staje się współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez ów portal. Niemniej jednak, administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku, tworząc taką stronę, dał Facebookowi możliwość zapisania plików cookies na urządzeniu (np.: komputerze) osoby odwiedzającej jego fanpage bez względu na to, czy osoba ta posiadała konto na Facebooku czy też nie.  

W związku z powyższym, zdaniem Trybunału administrator fanpage’a uczestniczy pośrednio w określaniu celów i sposobów przetwarzania danych osobowych poprzez ustalenie parametrów zależnych m.in. od użytkowników docelowych swojego fanpage’a oraz celów promocji jego działalności. W takim przypadku według Trybunału należy uznać, że administrator fanpage’a ponosi na poziomie Unii wspólną odpowiedzialność z Facebookiem za przetwarzanie danych w rozumieniu Dyrektywy 95/46.
Trybunał pokreślił ponadto, że odpowiedzialność administratora fanpage’a jest tym bardziej uzasadniona, gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób nieposiadających konta na Facebook’u, ponieważ samo wejście na fanpage’a przez te osoby skutkuje automatyczne przetworzeniem ich danych osobowych.

Jednocześnie Trybunał stwierdził, że organ nadzorczy danego państwa członkowskiego ma uprawnienia interwencyjne w stosunku do podmiotu mającego siedzibę na jego terytorium, również jeśli jest spółką zależną bądź oddziałem (w tym przypadku był to oddział Facebook Germany) i nawet z powodu naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych popełnionych przez administrującą tymi danymi osobę trzecią mająca siedzibę w innym państwie członkowskim (w przedmiotowej sprawie spółka Facebook Ireland). 

Pełna treść wyroku TSUE pod poniższym linkiem:

https://bit.ly/2HtAugl

 

2018-06-07

W dniu 29 maja 2018 r. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikowano decyzję Prezesa UOKiK w sprawie reklamy suplementu diety Green Magma. 

W wyniku wszczętego z urzędu postępowania, producentowi suplementu zarzucano stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, mających na celu wprowadzanie konsumentów w błąd poprzez używanie w prowadzonych działaniach marketingowych sformułowań, wpływających bezpośrednio na podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej zakupu produktu. Hasła reklamowe bowiem stosowane przez producenta sugerowały możliwość nabycia produktu po atrakcyjnej cenie wyłącznie w określonym czasie.

Na mocy wydanej decyzji Prezes UOKiK zobowiązał producenta m.in. do usunięcia kwestionowanych sformułowań, zmiany regulaminu akcji promocyjnej, jak również opublikowania treści Decyzji Prezesa UOKiK na oficjalnej domenie internetowej.

Komunikat prasowy wraz z decyzją, dostępne są pod poniższym adresem: 
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14406 

 

2018-05-25
W dniu 25 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), która dostosowuje polskie prawo do  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. „RODO”.
 
Ustawa określa m.in.:
zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych;
nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych („Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych”), czyli tzw. „PUODO”; 
podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych  („IOD”)
postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
sposób przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
zasady i tryb dochodzenia odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych;
odpowiedzialność karną  za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych; oraz
wprowadza zmiany w wielu ustawach sektorowych, np. w Kodeksie pracy. 
W tym samym dniu została także uruchomiona oficjalna strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Znajdują się na niej m.in.:
formularze zawiadomień PUODO o powołaniu IOD;
formularze zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych do PUODO;
wskazówki dla administratorów dotyczące analizy ryzyka oraz rejestru czynności przetwarzania;
wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych.
 
Ustawa dostępna pod adresem:
Strona Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępna pod adresem: 
2018-04-23

W najnowszym Rankingu Kancelarii Prawniczych, organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita", otrzymaliśmy cztery rekomendacje.  Kancelaria została wyróżniona w kategorii Prawo farmaceutyczne, a indywidualną rekomendację w tej dziedzinie otrzymała adwokat Katarzyna Czyzewska. Adwokat Krzysztof Czyzewski został uznany za jednego z wiodących prawników zajmujących się prawem mediów. Znaleźliśmy się również na liście wyróżnionych za najlepsza stronę www. www.kclegal.eu 

 

2018-04-19
W dniu 18 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697), a wraz z nią także rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745).
 
Podstawowymi korzyściami wynikającymi z powyższej ustawy, według resortu zdrowia, mają być:
 
ograniczona liczba wizyt u lekarzy, a co za tym idzie krótszy czas oczekiwania na wizyty 
 
badania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
 
W związku z wejściem w życie nowych regulacji Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat dotyczący stosowania ww. rozporządzenia, w którym podkreślono, że do dnia 31 grudnia 2018 r. apteki gromadzą i przekazują informacje do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na dotychczasowych zasadach. Ponadto, w § 18 rozporządzenia zawarte zostały przejściowe przepisy dotyczące procedury postępowania z receptami w postaci papierowej wystawionymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Stanowią one, że recepty takie do dnia 16 października 2018 r. mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach. Zmiana nastąpi od dnia 17 października 2018 r., bowiem od tego dnia „otaksowanie recept w postaci papierowej realizowanych przez aptekę podłączoną do Platformy P1 będzie następowało przez wystawienie Dokumentu Realizacji Recepty, a w braku ww. podłączenia również na zasadach dotychczasowych”. 
 
Ministerstwo Zdrowia informuje również, że na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia otaksowanie recepty polegać będzie na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty dla każdej pozycji na recepcie. 
Docelowo e-recepty mają zastąpić tradycyjne, wystawiane w formie papierowej od 2020 roku. 
 
Komunikat Ministerstwa Zdrowia dostępny jest pod adresem:
2018-04-18

W tegorocznej edycji prestiżowego rankingu Legal 500 EMEA otrzymaliśmy cztery rekomendacje w kluczowych dla nas dziedzinach - Intellectual Property oraz TMT. Uzyskaliśmy rekomendacje zarówno dla kancelarii, jak i po dwie indywidualne dla wspólników - Katarzyny Czyżewskiej oraz Krzysztofa Czyżewskiego.

 

https://lnkd.in/dw9_c-V

2018-04-16

Z radością pragniemy poinformować, że ponownie zostaliśmy uznani za jedną z najlepszych kancelarii w Polsce zajmujących się prawem mediów (Tier 1). Autorzy tegorocznego rankingu Media Law International docenili szeroki zakres usług oferowanych przez naszych specjalistów, doradzających klientom z branży wydawniczej, filmowej, rozrywkowej i reklamowej.

 

http://medialawinternational.com/czyzewscy.html

<1/31>