2018-01-15

4 stycznia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Projekt zakłada m.in. zmiany w definicji tajemnicy przedsiębiorstwa.

Celem zmian jest przede wszystkim dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa), przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem.

Nowe brzmienie przepisów wprost wskazuje m.in., że czynem nieuczciwej konkurencji może być samo nabycie informacji stanowiących tajemnicę innego przedsiębiorstwa. Ponadto planuje się wykreślenie „przekazania” informacji objętych tajemnicą handlową jako znamienia czynu nieuczciwej konkurencji. Projektodawca zapewnia jednak, że jest to zmiana redakcyjna, ponieważ „przekazanie” będzie nadal zabronione (jako „ujawnienie”). 

Treść projekt dostępna jest pod następującym adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12306806

 

2018-01-02

W dniu 14 grudnia 2017 r. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący stawki podatku VAT dla niektórych produktów, w tym dla wyrobów medycznych.

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące opodatkowania wyrobów medycznych w Polsce wynikające z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 czerwca 2015 r. (C-678/13). Zgodnie z ustawą VAT w zmienionym brzmieniu, preferencyjną stawką 8% VAT objęte będą wyłącznie soczewki kontaktowe oraz soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów służące do korekty wzroku. Oznacza to, że inne soczewki (np. „zerówki”, soczewki kontaktowe dla potrzeb estetycznych) będą objęte „podstawową” stawką 23% VAT. Ustawa przewiduje także objęcie stawką 23 % VAT m.in. produktów higienicznych wykonanych z gumy innej niż ebonit. Oznacza to, że stawka VAT na niektóre z tych produktów  ulegnie podwyższeniu z 8% do 23%, chyba że produkty te mają status wyrobów medycznych -  w takim wypadku stawka 8% w dalszym ciągu może być stosowana. 

W dniu 22 grudnia 2017 r. ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu. Zmiany wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Treść ustawy jest dostępna pod poniższym adresem:
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2056_u.htm 

2017-12-14

W dniu 13 grudnia 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazała się trzecia wersja projektu ustawy o jawności życia publicznego. Obecna wersja projektu uwzględnia część uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych, w tym uwagi zgłoszone przez zespół Kancelarii, do których należą m.in.: 

  • ograniczenie stosowania rocznego okresu ochrony sygnalistów - w przypadku gdy zasygnalizowanego czynu nie popełniono, czyn nie stanowi przestępstwa albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnił przestępstwa albo nie podlega karze;
     
  • doprecyzowanie nałożonego na niektórych przedsiębiorców obowiązku uzyskania podpisu pod kodeksem etycznym od kontrahentów – przez wskazanie, że obowiązek ten dotyczy podmiotów gospodarczych działających na rzecz przedsiębiorcy.

Zgodnie z najnowszą wersją projektu, większość przepisów ustawy ma wejść w życie w dniu 1 marca 2018 r. 

Najnowszy projekt ustawy jest dostępny pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12304351/12465413/12465414/dokument321352.pdf 

2017-12-12

Grupa Robocza Art. 29 przyjęła wytyczne dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wytyczne dotyczące przejrzystości przetwarzania danych osobowych. Wytyczne zostały przyjęte m.in. w celu zapewnienia spójnego podejścia do oceny ważności zgód przez organy nadzorcze państw członkowskich Unii Europejskiej. W przyjętych wytycznych Grupa Robocza Art. 29 przedstawiła m.in. warunki uznania zgód uzyskanych przed wejściem w życie rozporządzeniu 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO), tj. przed dniem 25 maja 2018 r., za ważne po wejściu w życie RODO (tj. czy będzie można w dalszym ciągu przetwarzać dane na podstawie „starych” zgód).

Zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 dotychczas uzyskane zgody („stare” zgody) pozostają ważne pod rządami RODO o ile będą zgodne z wymaganiami określonymi w RODO. Nie oznacza to jednak, że wszystkie takie zgody będą ważne – przykładowo, zgody domniemane pozbawione stosownego śladu w dokumentacji będą „automatycznie uznane za nie spełniające standardów udzielenia zgody określonych w RODO” z uwagi na to, że administrator danych osobowych nie będzie w stanie wykazać prawidłowości ich uzyskania zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO. W takim wypadku zgody te będą musiały być odnowione (renewed), tj. uzyskane ponownie w sposób zgodny z wymaganiami RODO.

Przyjęte wytyczne są dostępne w języku angielskim pod poniższym adresem:
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083

2017-12-07

W dniu 5 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt I FSK 433/16) w którym potwierdził, że wyposażenie wyrobów medycznych należy objąć stawką 8% VAT.

Spór dotyczył oprawek do okularów korekcyjnych sprowadzanych z zagranicy. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu oprawki nie powinny być objęte preferencyjną stawką 8% VAT ponieważ zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT stosuje się ona wyłącznie do wyrobów medycznych, a oprawki nie są wyrobami medycznymi, lecz wyposażeniem wyrobów medycznych zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o wyrobach medycznych, a zatem powinny być objęte „zwykłą” stawką 23% VAT.

W orzeczeniu NSA wskazał, że pojęcie wyrobów medycznych należy rozumieć na gruncie przepisów podatkowych zgodnie z art. 132 ustawy o wyrobach medycznych, tj. szerzej jako wyroby medyczne („zwykłe” oraz in vitro), wyposażenie wyrobów medycznych oraz zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych. W efekcie wyposażenie wyrobów powinno być objęte preferencyjną stawką 8% VAT.

2017-12-01

Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą niezgodności  reklamy suplementów diety Reno Puren Zatoki Hot i Reno Puren Zatoki Junior ze zbiorowym interesem konsumentów.

Zdaniem urzędu, suplementy  były prezentowane tak, aby sprawiały wrażenie, iż mają właściwości lecznicze. Na kwestionowany przekaz wpływały m.in. zastosowana w reklamie fabuła, która wskazywała, iż dolegliwości osoby chorej ustąpiły na skutek zażycia suplementu, jak również scenografia sugerująca, że bohaterka reklamy jest lekarzem. Prezes UOKiK zwrócił również uwagę na scenariusz informujący, że suplementy „podnoszą odporność” i „oczyszczają zatoki”.

Producent został zobowiązany do publikacji oświadczeń stwierdzających fakt wprowadzania konsumentów w błąd. Kara nałożona decyzją Prezesa UOKiK na producenta suplementów diety wyniosła prawie 26 mln PLN (25 809 824 zł). Jak wynika z informacji Urzędu, Spółka złożyła już w sprawie odwołanie do sądu.

Treść decyzji Prezesa UOKiK dostępna jest pod poniższym adresem:
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13747

 

2017-11-28

W związku z licznymi skargami konsumentów, w dniu 17 listopada b.r. Prezes UOKiK poinformował o wszczęciu postępowania przeciwko Netia S.A w związku z podejrzeniem naruszenia zbiorowego interesu konsumentów. Zdaniem Urzędu kwestionowane działania polegały na wykonywaniu połączeń telefonicznych do konsumentów dla celów marketingu bezpośredniego pomimo braku udzielonej uprzednio zgody zainteresowanych, wymaganej przepisami prawa telekomunikacyjnego. 

Prowadzone postępowanie może w efekcie zakończyć się nałożeniem kary finansowej w wysokości do 10 % obrotu spółki.

Pełna treść komunikatu dostępna jest pod poniższym linkiem:
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13718

 

2017-11-24

W dniu 23 listopada 2017 r. na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli (NIK) pojawił się komunikat prasowy poświęcony nieprawidłowościom w systemie finansowania wyrobów medycznych ze środków publicznych.

W ocenie NIK w ciągu ostatnich siedmiu lat nakłady Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na zaopatrzenie w wyroby medyczne wzrosły aż o 60%.  przy czym koszty świadczeń zdrowotnych ogółem wzrosły w tym okresie tylko o 25%. Według ustaleń NIK oddziały wojewódzkie NFZ refundowały koszty zakupu wyrobów medycznych tego samego producenta, o tych samych parametrach i właściwościach po zróżnicowanych cenach przy różnicach wynoszących nawet kilkaset procent.

Jako przyczyny powyższego NIK wskazuje m.in. brak narzędzi prawnych do negocjacji wysokości cen wyrobów medycznych przez NFZ oraz brak reakcji Ministra Zdrowia na zgłaszane przez NFZ od 2013 r. nieprawidłowości w zakresie finansowania wyrobów medycznych.

NIK rekomenduje nowelizację ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakresie finansowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej wraz ze stosownymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia.

Komunikat prasowy NIK dostępny jest pod adresem:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wyrobach-medycznych.html 

Informacja o wynikach kontroli NIK  z działań NFZ w 2016 r. (w tym w zakresie wyrobów medycznych)  dostępna jest pod adresem:
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15437,vp,17919.pdf 

<1/28>