2019-05-20

W dniu 15 maja Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował na swojej stronie internetowej o postawieniu zarzutów ustalania minimalnych cen odsprzedaży suplementów diety. Zarzuty dotyczą spółki Solgar Polska oraz jej dwóch menadżerów.

UOKiK podejrzewa ustalanie przez Solgar Polska oraz dystrybutorów minimalnych cen odsprzedaży suplementów diety. Jak wynika z komunikatu UOKiK Solgar Polska monitorowała stosowanie ustalonych cen i interweniowała, jeżeli suplementy były sprzedawane taniej. Początkowo przedstawiciele spółki wzywali do zmiany stawek, następnie mogli odebrać możliwość zamawiania suplementów na preferencyjnych warunkach, a w niektórych przypadkach mogło również dochodzić do wypowiedzenia umowy o współpracę.

Wszczęcie postępowania poprzedzone było przeszukaniem w siedzibie spółki, podczas którego przedstawiciele UOKiK znaleźli e-maile wskazujące na stosowanie przez Solgar Polska niedozwolonej praktyki. Kwestionowane działania mogły trwań nawet od 2010 roku.

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara do 10% przychodu spółki, a w przypadku menadżerów – kara do 2 mln zł. Warto zauważyć, że przy okazji tego postępowania, UOKiK zapowiedział, że chcę aby standardem stało się stawianie zarzutów nie tylko przedsiębiorcom, ale również osobom, które nimi zarządzają.

2019-05-16

Podczas tegorocznej konferencji Pixel Connect Krzysztof Czyżewski wygłosił wykład
"Right clearance w grach wideo - prawdy i mity pozyskiwania praw do elementów gier".

Podstawa literacka, postacie, muzyka, znaki towarowe, wizerunek, głos, archiwalia - to podstawowe elementy włączane do gier wideo.
Jakich praw potrzebujemy, by z tych elementów móc korzystać? Od kogo możemy je kupić? Jak się zabezpieczyć? A kiedy można o zgodę nie pytać?

Organizatorem wydarzenia jest Pixel Magazine.

Szczegółowy plan konferencji:
http://www.pixel-connect.com/

2019-05-14

Tegoroczny Dzień Polskiej Farmacji odbył się pod hasłem "Rynek farmaceutyczny 2019. Karuzela prawnych zmian w ochronie zdrowia. Jak się w tym odnaleźć?".

14 maja Katarzyna Czyzewska poprowadziła debatę "Meandry refundacji oraz nowe prawo zmieniające działalność poszczególnych graczy na rynku".

Organizatorami wydarzenia były "Gazeta Farmaceutyczna" oraz Izba Gospodarcza "Farmacja Polska".

2019-05-07

Po raz kolejny nasze doświadczenie w dziedzinie praw autorskich zostało docenione przez renomowany magazyn „Managing Intellectual Property”, który w najnowszym rankingu IP Stars 2019 przyznał kancelarii Czyżewscy rekomendację w kategorii Copyright & related rights.

„Managing Intellectual Property” monitoruje branżę IP już od 20 lat, rekomendując najlepszych specjalistów w zakresie ochrony, eksploatacji oraz egzekwowania praw własności intelektualnej.

Z pełnym rankingiem można zapoznać się pod poniższym linkiem:
https://www.ipstars.com/countries/poland/pl

2019-05-02

"Kolejna nowelizacja prawa farmaceutycznego w przygotowaniu" - Katarzyna Czyżewska dla "Gazety Farmaceutycznej".

2019-04-19

W ramach prac Ministerstwa Zdrowia dotyczących nowelizacji ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych („ustawa refundacyjna”) ukazała się  (i trafiła do konsultacji) kolejna wersja przepisów zawierająca dalsze zmiany prawne – tym razem mające na celu usprawnienie procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne poprzez zmianę regulacji obejmujących proces realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zakładane zmiany mają dotyczyć zarówno pacjentów, jak i podmiotów wystawiających oraz realizujących zlecenia.

Proces realizacji zleceń na wyroby medyczne

Dotychczas obowiązujące przepisy przewidują, że weryfikacja prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz posiadania przez pacjenta szczegółowych uprawnień odbywa się w chwili wystawiania zlecenia, a następnie - wydania wyrobu medycznego

W konsekwencji, w dniu przyjęcia zlecenia, powstaje stan niepewności po stronie pacjenta i świadczeniodawcy realizującego zlecenie, ponieważ dopiero z dniem wydania wyrobu medycznego, następuje de facto weryfikacja, zarówno prawa do świadczeń opieki zdrowotnej jak i posiadania szczegółowych uprawnień, a co za tym idzie - faktyczna realizacja zlecenia pomimo, iż zlecenie zostało już uprzednio przyjęte do realizacji.

Zgodnie z założeniami projektowanych zmian prawnych, potwierdzenie posiadania przez pacjenta prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz weryfikacja zlecenia (w tym uprawnień dodatkowych) następować będzie w chwili jego wystawienia oraz w momencie przyjmowania do realizacji danego zlecenia (zamiast w chwili wydania wyrobu medycznego), z tym że weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie jego wystawienia. Z kolei świadczeniodawca, na etapie realizacji zlecenia, zobowiązany będzie wyłącznie do sprawdzenia czy nie upłynął okres, podczas którego zlecenie może zostać zrealizowane oraz wieku świadczeniobiorcy, jeżeli ma wpływ na limit finansowania ustalony podczas weryfikacji dokonanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia („NFZ”).

Wobec powyższego, po przyjęciu zlecenia do realizacji, uprawnienia pacjenta nie będą już weryfikowane, z wyjątkiem możliwości przedstawienia dokumentu potwierdzającego nabycie uprawnień dodatkowych po dniu wystawienia zlecenia oraz sprawdzenia wieku pacjenta.

Wydłużony okres ważności zleceń

Projektowane postanowienia zakładają, że zlecenia na wyroby medyczne, przysługujące comiesięcznie, będą mogły być wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, zamiast 6 miesięcy, jednakże tylko w wypadku gdy ich weryfikacja odbędzie się przez systemy internetowe lub usługi informatyczne NFZ. Co więcej, proponuje się, aby jednorazowa realizacja takiego zlecenia możliwa była maksymalnie przez 6 miesięcy.

Dlatego też, w projekcie umieszczono zmianę polegająca na określeniu, że zlecenia na wyroby medyczne będą wystawiane „na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia”, zamiast „na okres realizacji”, bowiem rezygnacja z pojęcia „okres realizacji” ma usunąć wątpliwości co do możliwości realizacji zlecenia w okresie jego ważności. W tym zakresie, dla oceny ważności zlecenia, kluczowy będzie moment przyjęcia danego zlecenia do realizacji.

Uproszczone wzory zleceń

W celu uproszczenia wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (podlegających weryfikacji przez NFZ za pośrednictwem systemów informatycznych NFZ), zaproponowano możliwość wprowadzenia przez Ministra Zdrowia uproszczonych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne obejmujące węższy zakres danych, koniecznych do wpisywania na zleceniu przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, np. tylko numer PESEL świadczeniobiorcy oraz imię i nazwisko (bez konieczności wskazywania jego innych danych) bądź dotyczących wyłącznie określonego rodzaju wyrobu medycznego, np. soczewek, protez, umożliwiając tym samym pominięcie pewnych danych charakterystycznych dla innego rodzaju wyrobów medycznych. Tym samym, uproszczone wzory mają uwzględniać specyfikę poszczególnych wyrobów medycznych oraz obejmować minimalny zakres danych zapewniając jednocześnie prawidłową realizację zleceń.

Brak obowiązku podawania adresu

Zaproponowane zmiany w tym zakresie polegają na usunięciu kategorii danych dotyczącej świadczeniobiorcy oraz osoby upoważnionej do odbioru wyrobu medycznego, a także innych osób nie mogących wyrazić swej woli z powodu stanu zdrowia oświadczenia o przysługującym im prawie do świadczeń opieki zdrowotnej tj. adresu zamieszkania, jako tzw. „danej nadmiarowej”, która nie jest konieczna do przetwarzania przez świadczeniodawcę i NFZ w związku z realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. 

Proponuje się, aby wyżej zaprezentowane zmiany ustawy refundacyjnej dotyczące zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne weszły w życie z dniem 1 września 2019 r., przy jednoczesnym wydłużeniu dotychczasowego okresu trwania pilotażu, w którym świadczeniodawcy mogą wystawiać i realizować zlecenia w nowy sposób w porozumieniu z NFZ, do dnia 31 grudnia 2019 r.

2019-04-16

Padł ostatni klaps na planie "Legionów" Dariusza Gajewskiego. To historia Legionów Polskich z lat 1914-1916, czyli od wymarszu z Oleandrów aż po bitwę pod Kościuchnówką. Premiera "Legionów" zaplanowana jest na wrzesień 2019. 

Zajmowaliśmy się obsługą prawną filmu.

2019-04-11

W tegorocznej edycji prestiżowego rankingu Legal 500 EMEA otrzymaliśmy pięć rekomendacji w kluczowych dla nas dziedzinach - Intellectual Property oraz TMT. Uzyskaliśmy rekomendacje zarówno dla kancelarii, jak i indywidualne dla wspólników - Katarzyny Czyżewskiej oraz Krzysztofa Czyżewskiego, a także Macieja Jamiołkowskiego.

Cytat z rankingu:

"Butikowa kancelaria Czyżewscy Kancelaria adwokacka aktywnie rozwinęła swoją praktykę w dziedzinie rozrywki, sektora mediów oraz IP, w szczególności w zakresie prowadzenia analiz zagrożeń związanych z naruszeniem praw, dóbr lub interesów osób trzecich (clearing rights), a także spraw dotyczących zabezpieczeń roszczeń i dozwolonego użytku. Wspólnik, Krzysztof Czyżewski, reprezentował Ringier Axel Springer Polska w sprawie dotyczącej usunięcia artykułu prasowego opublikowanego w jednej z gazet, wytoczonej przez wysoko postawionego polityka. Istotną rolę w kancelarii odgrywa także Maciej Jamiołkowski."

               

 

<1/44>