2019-08-16

W najnowszym raporcie ITwiz BEST100 Kamil Rzeczkowski komentuje projektowane przepisy megaustawy umożliwiającej przedsiębiorcom telekomunikacyjnym montowanie w pasach drogowych punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu.
 


 

Na początku maja br., Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. „megaustawę”. Potrzeba nowelizacji ram legislacyjnych w zakresie szeroko pojętej sieci telekomunikacyjnej wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania do zmieniających się potrzeb rynkowych, związanych z przyszłym wdrożeniem sieci piątej generacji (tzw. Sieć 5G). Ponadto jak wskazuje Rząd, podstawowym celem projektu jest zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego Internetu, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich.  W szerszym ujęciu natomiast, implementacja nowych rozwiązań prawnych, umożliwiających chociażby tańszą oraz efektywniejszą rozbudowę właściwej infrastruktury, powinna (w założeniu) przełożyć się na dalszy rozwój w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), zwiększenie dostępnych ilości inteligentnych urządzeń, pojazdów, zmianę zasad dystrybucji w różnych gałęziach gospodarki, co w efekcie znajdzie swoje pośrednie przełożenie w efektywniejszym wdrażaniu i działaniu m.in. IoT oraz Blockchain.

Nie wybiegając jednak zbyt daleko w przyszłość, projekt ustawy zmienia szereg obowiązujących obecnie przepisów z zakresu prawa telekomunikacyjnego, budowlanego, ochrony środowiska, jak również regulacji dotyczących funkcjonowania samorządów terytorialnych, realizując tym samym zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie unijnego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G. 
 Raport ITwiz BEST100 edycja 2019 to ranking producentów i dostawców rozwiązań oraz usług IT obecnych na polskim rynku, według wyników sprzedaży z 2018 roku.

https://itwiz.pl/produkt/raport-itwiz-best100-edycja-2019/

2019-08-09

"Czy projekt Ustawy o zawodzie farmaceuty ma szansę na uchwalenie w tej kadencji Sejmu?​​" - Katarzyna Czyżewska dla portalu Medexpress.pl:
 Termin kolejnych wyborów do parlamentu wyznaczono na 13 października b.r., a tempo prac legislacyjnych dotyczących obszaru ochrony zdrowia nie spada. W lipcu do konsultacji społecznych trafił projekt nowej ustawy o zawodzie farmaceuty; termin na zgłaszanie uwag właśnie mija, więc wkrótce powinniśmy spodziewać ewentualnych poprawek w projekcie i, być może, skierowania projektu do Sejmu.

W piśmie kierującym projekt ustawy do konsultacji wskazano, że termin na zgłaszanie uwag został skrócony, co jest uzasadnione pilną potrzebą kompleksowego uregulowania zasad wykonywania zawodu medycznego farmaceutów oraz polepszenia standardu opieki nad pacjentami. Niewątpliwie w systemie prawa jest miejsce dla takiej regulacji; obecnie przepisy o wykonywaniu zawodu farmaceuty są rozproszone w różnych aktach prawnych (przede wszystkim w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne; ale także w innych ustawach i rozporządzeniach). Brak jednego głównego aktu prawnego regulującego zasady wykonywania zawodu nie tylko utrudnia stosowanie się do wymogów prawa głównym zainteresowanym – farmaceutom, ale również czyni trudniejszym nadzór nad ich działalnością.

https://www.medexpress.pl/czy-projekt-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty-ma-szanse-na-uchwalenie-w-tej-kadencji-sejmu/74566

2019-08-08

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł na korzyść zespołu Kraftwerk w 20 letnim sporze o prawa autorskie. Rozstrzygnięcie tej sprawy niesie ze sobą potencjalnie duże konsekwencje związane z wykorzystaniem i licencjonowaniem sampli, a więc krótkich fragmentów utworów muzycznych, w przemyśle muzycznym.
 
Sprawa dotyczy wykorzystania dwusekundowej sekwencji perkusji z utworu Kraftwerk z 1977 roku "Metall auf Metall", którą producenci muzyczni Moses Pelham i Martin Haas zapętlili w utworze Sabriny Setlur z 1997 roku "Nur Mir”.

Założyciele zespołu Kraftwerk -  Ralf Hütter i Florian Schneider-Esleben, od początku twierdzili, że producenci nie mieli pozwolenia na wykorzystanie sampla i pod koniec lat 90. wszczęli postępowanie sądowe, domagając się odszkodowania i zakazu wykonywania piosenki.  

Od tego czasu sprawa toczyła się w niemieckich sądach (w tym dwukrotnie przed Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości) zanim została skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Po 20 latach TSUE wydał wyrok, w którym orzekł, że pobranie próbki nagrania dźwiękowego, nawet w bardzo krótkiej sekwencji, należy uznać za reprodukcję pierwotnego utworu i w związku z tym jej wykorzystanie wymaga zgody producenta fonogramu. TSUE przewidział jednak pewien wyjątek mówiący o tym, że wykorzystanie zupełnie zmodyfikowanego sample, który nie jest podobny do oryginału nie wymaga zgody producenta fonogramu. 
 
Co to oznacza dla zespołu Kraftwerk? Sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta, ponieważ spór ten wraca teraz do niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że dwusekundowa próbka "Metall auf Metall" jest wyraźnie rozpoznawalna w "Nur Mir" i odgrywa kluczową rolę w jego charakterystycznej perkusji, byłoby wielkim zaskoczeniem gdyby niemiecki sąd nie orzekł naruszenia praw producenta fonogramu. 

2019-08-06

1 marca 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca do polskiego porządku prawnego nową formę spółki handlowej mającą szczególne znaczenie dla przedsięwzięć typu „start-up”. 

Prosta Spółka Akcyjna (w skrócie PSA), bo o niej mowa, ma być wyjściem naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i umożliwić rozwój startupów w Polsce na większą niż dotąd skalę. Celem nowelizacji jest takie ukształtowanie środowiska prawnego aby pozyskanie kapitału na rozwój działalności było łatwiejsze.

Prosta Spółka Akcyjna będzie stanowić odrębny, trzeci typ spółki kapitałowej. Ma ona łączyć  zalety spółki osobowej z mocnymi stronami spółki kapitałowej. Cechą upodabniającą PSA do spółek osobowych jest przede wszystkim możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług. Z drugiej strony, PSA będzie posiadać rozbudowany mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji. PSA będzie miała charakter niepubliczny w związku z tym akcje tej spółki nie będą mogły być wprowadzane ani dopuszczane do zorganizowanego obrotu na rynku regulowanym. Nowością będzie to, że same akcje będą oderwane od kapitału akcyjnego, a więc nie będą stanowiły ułamka tego kapitału. Akcje będą niepodzielne. Żeby powstała PSA niezbędne będzie pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 złotego. 

Oznacza to, że przyjęto model, w którym tworzone są akcje bez wartości nominalnej (akcje „beznominałowe”). W efekcie kapitał akcyjny stanowi nowy rodzaj kapitału podstawowego, który nie jest kapitałem zakładowym w rozumieniu występującym dotychczas w spółkach z o.o. i akcyjnej. W praktyce jest to daleko idąca liberalizacja obowiązujących dotychczas zasad. 

Nowym rozwiązaniem jest też możliwość wykreślenia PSA z rejestru przedsiębiorców bez prowadzenia likwidacji, jeżeli zostanie podjęta uchwała walnego zgromadzenia podjęta kwalifikowaną większością 3/4 głosów przy 50% quorum przewidująca przejęcie całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusza przejmującego) z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy. Sąd rejestrowy ma rozstrzygać o dopuszczalności przejęcia majątku przez akcjonariusza. 

Projekt ustawy i sama koncepcja Prostej Spółki Akcyjnej budziły wiele kontrowersji. W szczególności, niektórzy prawnicy kwestionowali to, czy spółka akcyjna z założenia przeznaczona dla skomplikowanych i dużych przedsięwzięć biznesowych w ogóle nadaje się do stworzenia prostej spółki dla nowych i obarczonych ryzykiem działalności. Krytycy tego rozwiązania większy potencjał w tym zakresie dostrzegają w modyfikacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Warto zaznaczyć, że na świecie funkcjonują podobne rozwiązania, choć model przyjęty przez polskiego ustawodawcę różni się od swoich pierwowzorów. Tytułem przykładu, warto wskazać, na: francuską uproszczoną spółkę akcyjną (SAS), niemiecką uproszczoną spółkę z o.o. (UG), zreformowaną holenderską spółkę z o.o. (B.V.) W doktrynie można spotkać różne opinie na ich temat. Nie należy zapominać, że w istocie start – up to przedsięwzięcie wysokiego ryzyka i w większości wypadków mimo wszystko kończy się niepowodzeniem. To, czy nowa forma prawna spełni pokładane w niej nadzieje, okaże się w praktyce.

2019-08-02

W dniu 24 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza kompleksowe zmiany mające na celu przede wszystkim przyśpieszenie postępowania cywilnego

W ramach realizacji tego założenia, wprowadzono m.in. instytucję posiedzenia przygotowawczego mającego na celu ugodowe załatwienie sprawy. W przypadku gdy nie będzie to możliwe, sporządzony zostanie plan rozprawy przy udziale stron, mający na celu zaplanowanie całego postępowania, w tym kolejności przeprowadzenia dowodów oraz kolejnych terminów rozprawy. Przyśpieszeniu postępowania ma również służyć wprowadzenie obowiązkowej odpowiedzi na pozew pod rygorem wydania wyroku zaocznego. Ustawa wprowadza ponadto nowe regulacje w zakresie zasad doręczania korespondencji stronie pozwanej zobowiązujące powoda do doręczenia danego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika, w przypadku gdy nie odbierze on korespondencji z sądu.

Nowelizacja ma również na celu przeciwdziałanie nadużywaniu prawa, m.in. poprzez ograniczenie podnoszenia zarzutu potrącenia. Jeśli wierzytelność nie będzie wynikała z tego samego stosunku prawnego, co wierzytelność dochodzona pozwem, zarzut potrącenia będzie można podnieść tylko wtedy, gdy wierzytelność pozwanego będzie udowodniona dokumentem nie pochodzącym wyłącznie od pozwanego. Ponadto ustawa zawiera rozwiązania ograniczające praktykę wnoszenia ciągu wniosków o wyłączenie sędziego, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, sprostowanie, uzupełnienie czy też wykładnię wyroku, jak również ciągu zażaleń oraz tzw. pozwów oczywiście bezzasadnych. W przypadku stwierdzenia nadużycia prawa strona może zostać obciążona grzywną oraz obowiązkiem zwrotu kosztów w części większej niż wskazywałby wynik sprawy.

W zakresie postępowania odwoławczego ważną zmianą jest konieczność złożenia odpłatnego wniosku o uzasadnienie wyroku w przypadku wniesienia środka zaskarżenia. Niemniej jednak w przypadku późniejszego wniesienia środka zaskarżenia, opłata w wysokości 100 zł będzie zaliczana na poczet opłaty od tego środka. Ustawodawca zdecydował się również na przeniesienie postępowania dotyczącego kontroli formalnej apelacji w całości do sądu odwoławczego. 

Uchwalona ustawa przywraca odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych, które zniknęło z kodeksu w 2012 r. Będzie się ono charakteryzowało większym rygoryzmem polegającym m.in. na tym, że dowód ze świadków będzie dopuszczony jedynie po wyczerpaniu innych środków dowodowych. Wprowadzono również nową instytucję, tj. umowę dowodową, w której strony będą mogły umówić się o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy. W konsekwencji tych zmian traci moc ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.

Nowela z 4 lipca 2019 r. wprowadza również wiele zmian do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Oprócz wspomnianej odpłatności wniosku o uzasadnienie wyroku, wprowadzono wyższe limity opłat. I tak, opłata stała w sprawach o prawa niemajątkowe nie będzie mogła być wyższa niż 10.000 zł, zamiast dotychczasowych 5000 zł. Ustawa wprowadza również opłatę stałą w sprawach o prawa majątkowe o wartości do 20.000 zł, a dopiero powyżej tej kwoty zastosowanie znajdzie opłata stosunkowa w wysokości 5 %, nie więcej niż 200.000 zł. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy dni od dnia ogłoszenia z wieloma wyjątkami, jak np. w zakresie przepisów dotyczących kosztów sądowych, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

W zakresie przepisów przejściowych ustawa przyjmuje jako zasadę stosowania do spraw w toku ustawy nowej, również z pewnymi wyjątkami w tym zakresie. We wskazanych w ustawie przypadkach, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, stosować się będzie przepisy w dotychczasowym brzmieniu. Ponadto do spraw wszczętych i niezakończonych nie stosuje się nowych regulacji dotyczących odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych oraz w sprawach, w których wydano nakaz w postępowaniu upominawczym, rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym lub w elektronicznym postępowaniu upominawczym. 

2019-07-26

W dniu 17 lipca 2019 roku do konsultacji publicznych trafił długo oczekiwany projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Głównym celem ustawy jest zrealizowanie założeń z dokumentu rządowego „Polityka lekowa państwa 2018-2020” w kwestii zasad wykonywania zawodu farmaceuty jak również zakresu usług świadczonych przez przedstawicieli zawodu. 

Zgodnie z założeniami, zasady wykonywania oraz uzyskiwania prawa wykonywania zawodu aptekarza, mają zostać uregulowane w ramach jednego aktu prawnego.

Wskazany projekt przewiduje między innymi wprowadzenie opieki farmaceutycznej, która polegać ma na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez farmaceutę posiadającego określone kompetencje. Zakłada się, że farmaceuta będzie uprawniony do prowadzenia konsultacji farmaceutycznych, przeglądów lekowych oraz opracowywania indywidualnych planów opieki farmaceutycznej. Ponadto, farmaceuta będzie uprawniony do wykonywania prostych badań diagnostycznych związanych z farmakoterapią. Podejmując decyzje odnoszące się do opieki farmaceutycznej, planuje się aby farmaceuta kierował się wyłącznie dobrem pacjenta oraz aby był niezależny od poleceń służbowych.

W projektowanej ustawie zostały również określone zasady przyznawania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz kształcenia podyplomowego, wraz z zasadami uzyskiwania tytułu specjalisty w danej dziedzinie farmacji. 

Poniżej link do strony, na której można sprawdzić postęp prac nad projektem ustawy:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322852

2019-07-24

W ramach 11. Festiwalu Conrada rusza pierwsza edycja projektu Word2Picture - przestrzeni do współpracy dla wydawców literatury polskiej oraz producentów filmowych i serialowych. 

Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak zainteresować producenta filmowego książką z potencjałem na adaptację. Podczas spotkania Krzysztof Czyżewski zaprezentuje mechanizmy biznesowe branży filmowej oraz oczekiwania producentów w procesie tworzenia filmu wspólnie z wydawcą bądź autorem książki, a także udzieli w tym zakresie porad prawnych.

Warsztaty odbędą się 23 września w godzinach 10.30 – 17.30 w Krakowie.

Więcej informacji na temat zgłoszeń do programu można znaleźć pod poniższym linkiem: 
http://conradfestival.pl/a/1717,zaprezentuj-ksiazke-i-nawiaz-wspolprace-z-producentami-filmowymi-rusza-i-edycja-projektu-word2picture

2019-07-22

22 czerwca Krzysztof Czyżewski oraz Alicja Grawon-Jaksik poprowadzili
warsztaty dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego w ramach projektu Akcelerator KIPA.


Uczestnicy spotkania uzyskali odpowiedzi na pytania:

jak przygotować umowę developmentową?     jaki jest podział praw do filmu? 
jak negocjować umowę koprodukcyjną?      czy lepiej pozyskać koproducenta, czy inwestora do filmu?
 

Partnerem merytorycznym projektu jest Czyżewscy kancelaria adwokacka.
 

     

      

 

<1/48>