2019-11-12

W dniu 5 listopada 2019 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt P 14/19) w przedmiocie zasadności wysokości odszkodowania za naruszenie autorskich praw majątkowych uregulowanego w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). 

Zgodnie z ww. przepisem, uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która je naruszyła, naprawienia szkody, przez zapłatę dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które byłoby należne za udzieloną przez uprawnionego zgodę (wykupienie licencji) na korzystanie z utworu.

2019-10-23

Podczas XV Jesiennego Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego ze swoimi referatami wystąpili
Katarzyna Czyżewska oraz Dariusz Tarabasz.

Katarzyna Czyżewska:
"Brexit a bezpieczeństwo. Możliwe scenariusze odłączenia się Wielkiej Brytanii od UE i ich wpływ na wytwarzanie
i wprowadzanie do obrotu leków"
.

Dariusz Tarabasz:
"Nowa ustawa o produktach kosmetycznych w działaniu – ocena nowej regulacji po prawie roku obowiązywania".

Pełny program wydarzenia: https://www.kierunekbmp.pl/Resources/ar/63751/63800/1571905657a716d.pdf

Konferencja odbyła się się w dniach 22-23 października w Łodzi.

     

2019-10-21

"Przedskoczek, czyli o systemie zachęt słów kilka" - artykuł Krzysztof Czyżewskiego ukazał się w jesiennym numerze FilmPRO 3(39)/2019 - magazynu dla profesjonalistów z branży audiowizualnej. Kwartalnik tworzony jest z myślą o profesjonalistach zajmujących się produkcją filmową i telewizyjną, a także o osobach zainteresowanych realizacją i sztuką filmową. Celem publikacji jest stworzenie wymiany idei i informacji dotyczących procesu powstawania dzieła audiowizualnego w jego aspektach koncepcyjnych, technologicznych i finansowych.

2019-10-18

Artykuł Macieja Jamiołkowskiego "Oznakowanie i nazewnictwo produktów leczniczych w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" ukazał się w najnowszej monografii Wydawnictwa C.H.Beck.

Monografia stanowi podsumowanie IV Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku „Prawo własności intelektualnej".

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18643-prawo-wlasnosci-intelektualnej-dominika-wetoszka#opis

2019-10-17

17 października Krzysztof Czyżewski i Maciej Jamiołkowski poprowadzili  warsztaty MINI-MEET:  DZIECI W FILMIE.

W programie:

✔ jak konstruować umowę z małoletnim aktorem?
✔ jak zmienia się umowa z małoletnim aktorem w zależności od jego wieku?
✔ jak poprawnie uregulować w umowie  wykorzystanie wizerunku/artystycznego wykonania dziecka? 
✔ jakie wymogi formalne wynikające z prawa pracy oraz przepisów  BHP powinien spełnić każdorazowo producent przed zatrudnieniem małoletniego aktora?
✔ od kogo producent powinien nabywać poszczególne prawa? (rodzic, agent itp.).

Warszaty odbyły się w siedzibie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych w Warszawie.

       

2019-10-17
W dniu 11 października 2019 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o wyrobach medycznych, który obecnie jest na etapie konsultacji publicznych. 
 
Celem projektowanej ustawy jest uregulowanie kwestii, które zostały pozostawione do decyzji państw członkowskich na skutek przyjęcia dwóch rozporządzeń unijnych (uchylających dotychczas obowiązujące dyrektywy w sprawie wyrobów medycznych), tj.:
 
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych („rozporządzenie 2017/745”)
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro („rozporządzenie 2017/746”) 
  • stworzenia ram prawnych dla właściwej i skutecznej realizacji uprawnień i obowiązków organów właściwych i podmiotów działających w obszarze wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro na terytorium RP.
 
Projekt ustawy reguluje w szczególności kwestie dotyczące:
 
  • właściwości organów w zakresie nadzoru nad rynkiem wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro,
  • obowiązków informacyjnych podmiotów gospodarczych działających na rynku wyrobów medycznych oraz wyrobów do diagnostyki in vitro, 
  • zasad prowadzenia reklamy wyrobów
  • systemów kar administracyjnych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ww. rozporządzeń i projektowanej ustawy
  • opłat
2019-10-10

"Programy lekowe – procedura do zmianyKatarzyna Czyżewska dla portalu Medexpress.pl:W dyskusjach o ewentualnej nowelizacji Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych często mówi się o konieczności zmiany przepisów regulujących finansowanie leków w programach lekowych. Rzeczywiście, obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy w praktyce są źródłem wielu trudności.

https://www.medexpress.pl/programy-lekowe-procedura-do-zmiany/75202

2019-10-04

3 pażdziernika w Warszwawie odbyło się organizowane przez naszą kancelarię śniadanie biznesowe:
 

CLEARING RIGHTS W FILMIE, KSIĄŻCE I GRZE WIDEO 
czyli jak bezpiecznie wykorzystywać wizerunki, miejsca, historie, rzeczy, oznaczenia i utwory w naszej twórczej działalności  


LUDZIE
wizerunek i jego rozpoznawalność; statyści, modele; tłum i problem przechodniów; zapłata za pozowanie,
osoby powszechnie znane, look alike, zgoda/release (treść, forma, uprawniony do udzielenia)
Maciej Jamiołkowski, Maciej Niezgoda
 

MIEJSCA
własność vs „wizerunek obiektu”; budowle ogólnie odstępne; obiekt jako znak towarowy;
aranżacja wnętrz i elementy wystroju i scenografii (obrazy, zdjęcia, książki), prywatność, zgoda na filmowanie / release 
Dariusz Tarabasz, Szymon Studziński
 

HISTORIE
fakty v. ich twórczy opis, granice czerpania ze źródeł (inspiracja źródłami v. adaptacja);
rozpoznawalność / zakres anonimizacji; opowieści o osobach powszechnie znanych;  prywatność; cześć
Szymon Studziński, Oliwia Buchali
 

SYMBOLE I PRODUKTY
nazwy, znaki towarowe, logo na produktach, na budynkach, usuwać vs nie usuwać?
pokazywać w oryginale czy modyfikować (zagrożenia), rzecz vs utwór
Maciej Jamiołkowski, Anna Filipowska
 

UTWORY
inspiracja vs opracowanie; prawo cytatu; parodia; plagiat; co chronione nie jest?
problem utworów osieroconych;  
Krzysztof Czyżewski, Kamil Rzeczkowski
 

   

 

<1/50>