2018-12-31

Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych

28 grudnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Nowelizacja została podyktowana koniecznością wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Założeniem nowelizacji jest rozszerzenie instytucji dozwolonego użytku na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze zmian w prawie skorzystają przede wszystkim osoby niewidome, niedowidzące oraz posiadające inną dysfunkcję narządu wzroku, jak również instytucje i organizacje działające na rzecz takich osób. Szczegółowa definicja beneficjenta nowego uregulowania została zawarta w art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na mocy zmienionych przepisów możliwe będzie tworzenie i rozpowszechnianie kopii utworów w formatach umożliwiających korzystanie z nich w ramach dozwolonego użytku przez osoby niepełnosprawne, np.: poprzez druk w większym formacie, w alfabecie Braille’a czy poprzez zapisywanie odczytywanego tekstu.

Link do treści ustawy nowelizującej: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002339