2019-07-09

Proces informatyzacji w ochronie zdrowia w Polsce gwałtownie przyspieszył w tym roku. Od stycznia apteki mają obowiązek realizować e-recepty (które do końca 2019 roku powinny już całkowicie zastąpić papierowe), od 1 kwietnia ruszył dawno oczekiwany Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Od 9 lutego w całej UE powinien już działać System Weryfikacji Autentyczności Leków. Czy działa?

Katarzyna Czyżewska dla "Przemysłu Farmaceutycznego" - artykuł "System Weryfikacji Autentyczności Leków - czy działa?" ukazał się w numerze 3/2019.

2019-07-08

15 marca 2019 roku odbyło się pierwsze czytanie ustawy nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług. Zasadniczym założeniem noweli jest uproszczenie zasad ustalania stawek podatku od towarów i usług zgodnie z zasadą przejrzystości. Koncepcja zakłada stosowanie tej samej stawki VAT dla towarów klasyfikowanych w tym samym grupowaniu CN. Zmiana będzie miała zasadnicze znaczenie dla około 1 653 110 podatników podatku VAT. Okazuje się jednak, że uproszczenie zasad określania stawek w niektórych przypadkach jest dość skomplikowane.

"Nowa koncepcja ustalania stawek podatku VAT w przypadku FSMP" - artykuł Dariusza Tarabasza:
http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/nowa-koncepcja-ustalania-stawek-podatku-vat-w-przypadku-fsmp,173319.html

2019-07-08

Wielkimi krokami zbliża się dzień wejścia w życie załączników III i IV dokumentu technicznego w sprawie oświadczeń dotyczących produktów kosmetycznych w zakresie nowych zasad w ocenie poprawności stosowania deklaracji "hipoalergiczny" i "free from". 

Od 1 lipca 2019 roku, bo o tej dacie mowa, organy kontroli, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa, mogą egzekwować przestrzeganie zawartych w nim zasad. Oznacza to, że od 1 lipca wszystkie deklaracje marketingowe dotyczące oferowanych konsumentom na rynku produktów kosmetycznych powinny być zgodne z dokumentem technicznym.

Joanna Dziurowicz dla "Przemysłu Kosmetycznego" - artykuł "Zmiany w prawie dotyczące deklaracji marketingowych dla produktów kosmetycznych" ukazał się w numerze 3/2019.

Zapraszamy do lektury!

2019-07-05

"Pilna nowelizacja Prawa farmaceutycznego​" - Katarzyna Czyżewska dla portalu Medexpress.pl:

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego uchwalona 26 kwietnia b.r. weszła w życie w ubiegłym miesiącu; a już pojawiła się zapowiedź kolejnych zmian w ustawie – propozycja kolejnej nowelizacji została uwzględniona w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Konieczność kolejnej, pilnej nowelizacji wynikła właśnie z niedawnych zmian, które spowodowały spory problem w praktyce.

https://www.medexpress.pl/pilna-nowelizacja-prawa-farmaceutycznego/74225

2019-06-27

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych zaprasza niezależnych przedsiębiorców do 35 roku życia związanych z branżą kreatywną oraz studentów V roku i absolwentów szkół artystycznych z całej Polski do udziału w projekcie Akcelerator. 

Udział w Akceleratorze KIPA pozwala pogłębić wiedzę z zakresu biznesu, prawa autorskiego, produkcji i kwestii księgowo-prawnych. Uczy także jak zaprezentować swój projekt dla potencjalnych partnerów i inwestorów oraz jak umiejętnie korzystać z narzędzi promocji i marketingu.

Szkolenia odbędą się w trybie 2-dniowych zjazdów od lipca do grudnia 2019. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres akcelerator@kipa.pl z dopiskiem “Akcelerator KIPA” w temacie wiadomości do dnia 30.06 b.r.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Kancelaria Czyżewscy jest partnerem projektu, a adwokat Krzysztof Czyżewski będzie aktywnie wspierał inicjatywę jako ekspert w obszarze własności intelektualnej oraz w kwestiach prawnych specyficznych dla branży kreatywnej.

www.akcelerator.kipa.pl

     

2019-06-26

Już w lipcu ukaże się najnowszy komentarz do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego współautorem jest Krzysztof Czyżewski.

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów niniejszej ustawy wraz z najnowszymi zmianami. Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku wydawniczym mająca na celu wyjaśnienie zagadnień pojawiających się przy stosowaniu tej ustawy w praktyce.

Komentarz zawiera omówienie m.in. zagadnień takich jak:

  • ogólne zagadnienia dotyczące prawa autorskiego (przedmiot, podmiot i treść),
  • czas trwania autorskich praw majątkowych,
  • przejście autorskich praw majątkowych ,
  • utwór audiowizualny,
  • ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych,
  • ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji,
  • prawa pokrewne (prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań programów, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.),
  • odpowiedzialność karna.

Komentarz ukaże się nakładem Wydawnictwa C.H.Beck.

 

                  

2019-06-26

W dniu 19 czerwca 2019 r. Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt nowego Prawa zamówień publicznych, które ma zastąpić dotychczasową ustawę. Wśród nowych regulacji można wymienić m.in. wprowadzenie katalogu obowiązkowych postanowień umownych oraz katalogu klauzul abuzywnych, a także nałożenie na zamawiających obowiązku wypłacania wynagrodzenia w częściach lub w formie zaliczek.

Projekt zakłada wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, których stosowanie w umowach w sprawach zamówień publicznych będzie zabronione. Do tej kategorii należeć będą m.in. postanowienia, które przewidują możliwości jednostronnego ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania jego minimalnej wartości lub wielkości świadczenia. Projekt nakłada także na Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych obowiązek publikowania przykładowych niedozwolonych postanowień umownych – w oparciu o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądu zamówień publicznych, tj. Sądu Okręgowego w Warszawie, który będzie wyłącznie właściwy do rozpoznawania skarg na orzeczenia KIO.

Projekt nakłada na zamawiających także obowiązek dokonywania na rzecz wykonawców płatności wynagrodzenia w częściach lub w formie zaliczek, których wartość nie będzie mogła być niższa niż 5% łącznego wynagrodzenia wykonawcy. Obowiązek ten będzie dotyczył jednak wyłącznie umów w sprawie zamówień publicznych, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie ilości małych i średnich przedsiębiorstw, które będą zainteresowane udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a przez to zwiększenie konkurencyjności całego systemu. 

Obecnie, projekt jest przedmiotem prac Komisji Prawniczej, które potrwają do dnia 27 czerwca 2019 r. Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Tekst przyjętego projektu ustawy dostępny jest pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12320355/12565469/dokument402025.pdf 

2019-06-19

Sąd Unii Europejskiej orzekł, że logo marki Adidas w postaci trzech równoległych pasków nie stanowi znaku towarowego ze względu na brak "charakteru odróżniającego". 

W 2016 roku belgijska spółka Shoe Branding Europe BVBA złożyła wniosek o unieważnienie znaku towarowego spółki Adidas do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) twierdząc, że znak towarowy w postaci trzech pasków pozbawiony jest charakteru odróżniającego, zarówno samoistnie, jak i w następstwie używania. EUIPO przychyliło się do wniosku i unieważniło zarejestrowany znak towarowy. Adidas odwołał się od tej decyzji do Sądu Unii Europejskiej, który w środę podtrzymał decyzję EUIPO o unieważnieniu rejestracji trzech pasków jako znaku towarowego. Sąd Unii Europejskiej zwrócił uwagę na to, że Adidas musiał udowodnić, że jego zarejestrowany znak towarowy dla odzieży, butów i czapek umożliwił konsumentowi skojarzenie produktu z jego nazwą oraz to, że jego znak towarowy był używany na całym terytorium Unii, ale uczynił to tylko w odniesieniu do pięciu państw członkowskich. 

Adidas uznał, że wyrok jest rozczarowujący, podkreślił jednak, że będzie on miał niewielkie znaczenie dla dalszego wykorzystania symbolu. Firma może teraz odwołać się od wyroku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

<2/48>