2019-01-14

"Prawo farmaceutyczne, w tym przepisy o reklamie produktów leczniczych, obowiązują już od kilkunastu lat. W tym czasie Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał dziesiątki decyzji nakazujących wstrzymanie reklam, dając podmiotom odpowiedzialnym szereg szczegółowych wytycznych dotyczących tych przepisów i ich stosowania. Dlaczego zatem reklamowanie leków nadal budzi wątpliwości? I które zasady wynikające z przepisów prawa są szczególnie trudne do zastosowania w praktyce?"

"Jak reklamować lek zgodnie z prawem?" - artykuł Katarzyny Czyżewskiej ukazał się w najnowszym numerze "Przemysłu Farmaceutycznego".

2019-01-11

Najnowszy film Agnieszki Holland został włączony do konkursu głównego międzynarodowego festiwalu filmowego Berlinale.
"Mr. Jones" to historia dziennikarza, który relacjonował wydarzenia związane z Wielkim Głodem panującym w latach 30. XX.

2019-01-09

"Zapowiedź dużej nowelizacji ustawy o refundacji" Katarzyna Czyżewska dla portalu Medexpress.pl:

Od dłuższego już czasu słyszymy, że Ministerstwo Zdrowia pracuje nad dużą nowelizacją Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; projekt tej nowelizacji zyskał sobie wdzięczny przydomek: DNUR.

http://www.medexpress.pl/katarzyna-czyzewska-zapowiedz-duzej-nowelizacji-ustawy-o-refundacji/72655

2018-12-31

28 grudnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Nowelizacja została podyktowana koniecznością wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Założeniem nowelizacji jest rozszerzenie instytucji dozwolonego użytku na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze zmian w prawie skorzystają przede wszystkim osoby niewidome, niedowidzące oraz posiadające inną dysfunkcję narządu wzroku, jak również instytucje i organizacje działające na rzecz takich osób. Szczegółowa definicja beneficjenta nowego uregulowania została zawarta w art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na mocy zmienionych przepisów możliwe będzie tworzenie i rozpowszechnianie kopii utworów w formatach umożliwiających korzystanie z nich w ramach dozwolonego użytku przez osoby niepełnosprawne, np.: poprzez druk w większym formacie, w alfabecie Braille’a czy poprzez zapisywanie odczytywanego tekstu.

Link do treści ustawy nowelizującej: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002339

2018-12-28

"Planowane zmiany w Prawie Farmaceutycznym" - Katarzyna Czyżewska dla "Gazety Farmaceutycznej":

"Śmiało można zaryzykować tezę, że ustawa - Prawo farmaceutyczne należy do tych najczęściej nowelizowanych. W ciągu kilkunastu lat jej obowiązywania była zmieniana wielokrotnie, nierzadko kilka razy w ciągu roku. Dlatego kolejny projekt nowelizacji, który ukazał się w czerwcu tego roku, nie był specjalnym zaskoczeniem dla uczestników rynku. Tej konkretnej ustawie warto jednak przyznać się bliżej. Dlaczego? Otóż szereg przewidzianych w niej zmian może w istotny sposób zmienić funkcjonowanie branży farmaceutycznej".
 

2018-12-19

"Refundacja od stycznia 2019 roku" Katarzyna Czyżewska dla portalu Medexpress.pl:

Nie milkną dyskusje w mediach na temat nowej listy leków refundowanych, która miałaby zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku. Projekt wykazu został opublikowany 12 grudnia, chwilę później został zaktualizowany przez Ministerstwo Zdrowia.

http://www.medexpress.pl/katarzyna-czyzewska-refundacja-od-stycznia-2019-roku/72505

2018-12-17
W dniu 6 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP poprzez naruszenie zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasadę proporcjonalności.
 
W konsekwencji, z chwilą publikacji wyroku w dniu 10 grudnia 2018 r. przepis utracił moc. Zainteresowani nie mogą więc występować do sądu z tzw. wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń informacyjnych przez zobowiązanie innej niż naruszający osobydo udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne oraz:
 
  • stwierdzono, że posiada ona towary naruszające patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
  • stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
  • stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
  • została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze.
Trybunał uznał, że ochrona uprawnionego z praw własności przemysłowej jest nieproporcjonalna w stosunku do ochrony innych przedsiębiorców zobowiązanych do udzielenia informacji na mocy kwestionowanego przepisu. A to poprzez nieodwracalny skutek takiego zabezpieczenia polegający na przekazaniu informacji objętych tajemnicą handlową nawet w sytuacji, gdy nie było prowadzone postępowanie główne.
 
Z wyroku Trybunału można wywnioskować, że zakwestionowany przepis powinien zostać znowelizowany w taki sposób, aby uprawnieni nadal mieli możliwość zabezpieczenia swoich roszczeń w podobny sposób, tj. przez zobowiązanie podmiotów współpracujących/czerpiących korzyści z działań naruszyciela do przekazania stosownych informacji, niemniej jednak o mniej definitywnym charakterze.
 
Poniżej link to komunikatu Trybunału Konstytucyjnego:
 
 
2018-12-11

26 grudnia w player.pl zadebiutuje serial „Chyłka – Zaginięcie” z Magdaleną Cielecką w roli głównej. To ekranizacja drugiego tomu bestsellerowej serii książek Remigiusza Mroza.

Siedmioodcinkowy serial dla TVN wyprodukowało Aktiv Media. Gratulacje!

<2/41>