2019-02-20

Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych po raz siódmy uhonoruje swoją nagrodą twórcę najlepszych zdjęć do pełnometrażowego filmu fabularnego, w tym roku nagroda zostanie przyznana także za zdjęcia do filmu dokumentalnego i odcinka serialu.

O przyznaniu Nagrody PSC decydują autorzy zdjęć zrzeszeni w Stowarzyszeniu. Gala wręczenia nagród odbędzie się 9 marca.

http://psc.pl/nagroda-psc-zgloszone-filmy/

Kancelaria Czyżewscy się obsługą prawną konkursu.
 

2019-02-19
Główny Inspektor Sanitarny wraz z Ministerstwem Zdrowia zapowiadają kolejny projekt nowelizacji Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – pod lupą mają znaleźć się przepisy dotyczące suplementów diety. Zgodnie z planowaną nowelizacją, zmiany mają dotyczyć:
 
 
wprowadzenia opłat dla przedsiębiorców za złożenie do Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu nowego suplementu („Powiadomienie”);
 
konieczności złożenia opinii naukowej o składzie i bezpieczeństwie produktu przy składaniu Powiadomienia;
 
stworzenia katalogu dopuszczalnych substancji mogących znaleźć się w składzie suplementu diety. Zgodnie z zapowiedziami organów nadzoru katalog będzie zawierał ok. 1000 substancji;
 
wprowadzenie maksymalnych dopuszczalnych poziomów witamin i składników mineralnych;
 
ustanowienie taryfikatora kar za nieprzestrzeganie przepisów. Wysokość kar ma być określania w oparciu o wartość wyprodukowanej partii preparatów;
 
zmiany w oznakowaniu suplementów diety – 20% powierzchni opakowania miałaby stanowić informacja „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety”;
 
utworzenie grupy roboczej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, której zadaniem byłaby ocena zgodności reklamy suplementów diety z przepisami.
 
Wskazany projekt ma trafić do Sejmu jeszcze w tym roku.
 
 
2019-02-06

Podczas tegorocznego festiwalu Sundance Krystyna Janda otrzymała nagrodę aktorską za kreację w filmie "Słodki koniec dnia" Jacka Boruca. Jest to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych amerykańskich festiwali filmowych. Kancelaria Czyżewscy była głównym doradca prawnym filmu.
 

2019-01-23

Francuska Komisja ds. Informatyki i Wolności (CNIL) - administracyjny organ regulacyjny, którego celem jest zapewnienie stosowania prawa ochrony danych osobowych,  ogłosił w poniedziałek, że nałożył rekordową karę finansową w wysokości 50 milionów euro na Google, obwiniając amerykańskiego giganta o to, że nie poinformował swoich użytkowników wystarczająco jasno o wykorzystaniu ich danych osobowych.

CNIL staje się tym samym pierwszym europejskim organem regulacyjnym, który nakłada karę na globalną platformę internetową na podstawie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

CNIL w swoim komunikacie prasowym stwierdził, że naruszenia Google pozbawiają użytkowników podstawowych gwarancji dotyczących operacji przetwarzania, które mogą ujawnić wiele aspektów z ich życia prywatnego, ponieważ opierają się one na znacznej ilości danych osobowych. Francuski organ zwrócił uwagę na to, że informacje dostarczane przez Google, takie jak cele dla których dane są przetwarzane, czas ich przechowywania oraz kategorie danych wykorzystywanych do personalizacji reklam są nadmiernie rozproszone w kilku dokumentach, które z kolei zawierają kolejne odnośniki do dodatkowych informacji. CNIL zwrócił również uwagę na to, że opisy celów i przetwarzanych danych są zbyt ogólnikowe, a użytkownicy nie są w stanie zrozumieć zakresu operacji przetwarzania danych przez Google. Kara nałożona na Google wynika z dwóch odrębnych skarg złożonych przez stowarzyszenia  Quadrature du Net oraz None Of Your Business. 

 

2019-01-11

Najnowszy film Agnieszki Holland został włączony do konkursu głównego międzynarodowego festiwalu filmowego Berlinale.
"Mr. Jones" to historia dziennikarza, który relacjonował wydarzenia związane z Wielkim Głodem panującym w latach 30. XX.

2018-12-31

28 grudnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Nowelizacja została podyktowana koniecznością wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Założeniem nowelizacji jest rozszerzenie instytucji dozwolonego użytku na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze zmian w prawie skorzystają przede wszystkim osoby niewidome, niedowidzące oraz posiadające inną dysfunkcję narządu wzroku, jak również instytucje i organizacje działające na rzecz takich osób. Szczegółowa definicja beneficjenta nowego uregulowania została zawarta w art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na mocy zmienionych przepisów możliwe będzie tworzenie i rozpowszechnianie kopii utworów w formatach umożliwiających korzystanie z nich w ramach dozwolonego użytku przez osoby niepełnosprawne, np.: poprzez druk w większym formacie, w alfabecie Braille’a czy poprzez zapisywanie odczytywanego tekstu.

Link do treści ustawy nowelizującej: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002339

2018-12-17
W dniu 6 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP poprzez naruszenie zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasadę proporcjonalności.
 
W konsekwencji, z chwilą publikacji wyroku w dniu 10 grudnia 2018 r. przepis utracił moc. Zainteresowani nie mogą więc występować do sądu z tzw. wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń informacyjnych przez zobowiązanie innej niż naruszający osobydo udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne oraz:
 
  • stwierdzono, że posiada ona towary naruszające patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
  • stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
  • stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
  • została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze.
Trybunał uznał, że ochrona uprawnionego z praw własności przemysłowej jest nieproporcjonalna w stosunku do ochrony innych przedsiębiorców zobowiązanych do udzielenia informacji na mocy kwestionowanego przepisu. A to poprzez nieodwracalny skutek takiego zabezpieczenia polegający na przekazaniu informacji objętych tajemnicą handlową nawet w sytuacji, gdy nie było prowadzone postępowanie główne.
 
Z wyroku Trybunału można wywnioskować, że zakwestionowany przepis powinien zostać znowelizowany w taki sposób, aby uprawnieni nadal mieli możliwość zabezpieczenia swoich roszczeń w podobny sposób, tj. przez zobowiązanie podmiotów współpracujących/czerpiących korzyści z działań naruszyciela do przekazania stosownych informacji, niemniej jednak o mniej definitywnym charakterze.
 
Poniżej link to komunikatu Trybunału Konstytucyjnego:
 
 
2018-12-04
Dnia 3 grudnia 2018 r. w życie weszło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE.
 
Rozporządzenie obejmuje swoim zakresem transakcje transgraniczne zawierane przez handlowców z konsumentami, będącymi obywatelami państw członkowskich lub zamieszkałymi na terenie UE, jak i z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie UE.
 
W rozumieniu Rozporządzenia blokowanie geograficzne jest to blokowanie lub ograniczanie dostępu do interfejsów internetowych (stron internetowych, aplikacji) klientom z innych państw członkowskich niż państwo handlowca, jak również różnicowanie ogólnych warunków dostępu do towarów i usług wobec takich klientów.
 
Do najważniejszych zmian wprowadzanych przez Rozporządzenie należą:
 
wyłączenie możliwości blokowania przez handlowców dostępu do swojej strony internetowej klientom z innych państw członkowskich;
dopuszczenie przekierowania na stronę internetową w wersji językowej dostosowanej do przynależności państwowej klienta, jego miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności tylko za wyraźną zgodą klienta;
zapewnienie klientom z innych państw członkowskich możliwości dokonania zakupu na takich samych zasadach, na jakich zakupy dokonują klienci z państwa handlowca;
zobligowanie handlowca do akceptowania środków płatności niezależnie od lokalizacji rachunku płatniczego czy miejsca wydania karty płatniczej w UE.
 
Warto również wskazać, że z zakresu stosowania Rozporządzenia wyłączone zostały usługi audiowizualne (np. kinematograficzne), telekomunikacyjne, finansowe, transportowe czy zdrowotne.
 
<1/16>